На ријеци „Велика Усора“ водозахват и филтер станица су лоцирани на 8. километру узводно од Теслића. Постројење чији је просјечан капацитет око 60 л/с снабдјева град Теслић и приградска насеља водом за пиће са годишњом производњом од око 1 700 000 м3. На динамику пречишћавања сирове воде поред технолошког процеса производње велики утицај имају и хидролошке прилике током године.