Потрошња воде се обрачунава по м³, измјерене на мјерном инструменту (водомјеру). Потрошаче дијелимо у двије категорије:

 • физичка лица (домаћинства) 
 • правна лица (привреда).

На водоводну мрежу је прикључено 8594 физички лица, а 631 правних лица.

Цијена воде и канализације за физичка лица

 • Цијена воде
 • 0,95 КМ/м³
 • Цијена канализације
 • 0,25 КМ/м³

Цијена воде и канализације за правна лица

 • Цијена воде
 • 1,65 КМ/м³
 • Цијена канализације
 • 0,45 КМ/м³

Да би се грађевински објекат прикључио на водоводну и канализациону мрежу, власник објекта подноси захтјев за прикључење, а уз захтјев је дужан приложити:

 •  одобрење за грађење, издато од надлежног органа,
 • копију катастарског плана предметне парцеле, не старије од једне године,
 • техничку документацију унутрашње инсталације према већ издатим условима (објекти старије градње),
 • у случају непостојања канализационе мреже, доказ о изграђеној септичкој јами – у складу са прописима из Урбанистичко-техничких услова.
 • Водовод је дужан да, у року од 10 дана од дана пријема захтјева, одлучи по захтјеву.