Дужност сваког корисника је да промјену власништва насталу због смрти досадашњег власника или насталу правним послом (даровање, купопродаја, издавање и сл.) пријави у року од 8 дана од наступања такве чињенице. Промјену власништва или података о власнику може затражити власник или законити посједник некретнине која је прикључена на јавну водоводну/канализациону мрежу.

Приликом промјене матичних података корисника у ПКД „Рад“ а.д. неопходно је доставити следеће документе:

 1. За физичка лица (домаћинства)
 • Уговор о купопродаји (за продају)
 • Уговор о поклону (за даривање)
 • Рјешење о насљедству (за наслеђе)
 • Копију личне карте
 1. За правна лица (привреду)
 • Уговор о купопродаји (за продају)
 • Уговор о закупу (за закуп)
 • Рјешење о регистрацији правног субјекта
 • ЈИБ
 • ПДВ број

Уз горе наведене податке у зависности од правне радње потребно је доћи у ПКД „Рад“ и закључити уговор о испоруци воде.

Прије подношења захтјева потребно је извршити очитавање водомјера, а евентуалне обавезе (дуг) ранијег корисника неопходно је измирити у цјелости, у супротном укупан дуг ће бити пренесен на новог корисника.

Уз писани захтјев потребну документацију доставити лично у просторије управе ПКД „Рад“ а.д. Теслић.

Одговорна служба: Сектор комерцијално-финансијских послова

Одговорна особe:

 • Васелић Весна (за физичка лица), тел. 053 411 292 
 • Алексић Вера (за правна лица), тел. 053 430 511