ПРИКЉУЧЕЊЕ НА ВОДОВОДНУ  И /ИЛИ КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ

Сва лица која желе да прикључе своје постојеће објекте на водоводну или канализациону мрежу треба да се обрате ПКД „РАД“ а.д. Теслић, које се налази у улици Краља Петра I бб. Предвиђена процедура састоји се из неколико фаза.

Први корак је подношење захтјева за прикључак. Уз захтјев подносилац је дужан доставити одговарајућу документацију којом доказује испуњеност општих, техничких и других услова за прикључење, а нарочито:

  • Грађевинску дозволу за објекат или потврду надлежног органа о поднесеном захтјеву за легализацију објекта,
  • Копију катастарског плана,
  • Копију посједовног листа и ЗК извадка или другог документа којим доказује право државине и власништва,
  • Другу неопходну документацију по захтјеву стручног радника Друштва.

По подношењу захтјева за прикључак радници ПКД „РАД“ а.д. Теслић излазе на терен и одређује услове прикључења и локацију шахта. Потом се израђује калкулација трошкова прикључења на водоводну и/ или канализациону мрежу и обавјештава се будући корисник о износу који је потребно уплатити да би се извршило прикључење објекта на водоводну и/ или канализациону мрежу .