Потрошња воде се обрачунава по м³, измјерене на мјерном инструменту (водомјеру). Потрошаче дијелимо у двије категорије:

  • физичка лица (домаћинства)
  • правна лица (привреда).

На водоводну мрежу је прикључено 8594 физичких лица. За физичка лица цијена воде износи 0,95 КМ/м³, а канализације 0,25 КМ/м³.

Сви грађевински објекти изграђени поред водоводне и канализационе мреже, морају се прије издавања употребне дозволе прикључити на водоводну и канализациону мрежу. Грађевински објекти из претходног става се прикључују на водоводну и канализациону мрежу уз писмену сагласност Водовода у року од шест мјесеци.

Да би се грађевински објекат прикључио на водоводну и канализациону мрежу, власник објекта подноси захтјев за прикључење, а уз захтјев је дужан приложити:

  1.  одобрење за грађење, издато од надлежног органа,
  2. копију катастарског плана предметне парцеле, не старије од једне године,
  3. техничку документацију унутрашње инсталације према већ издатим условима (објекти старије градње),
  4. у случају непостојања канализационе мреже, доказ о изграђеној септичкој јами – у складу са прописима из Урбанистичко-техничких услова.

Водовод је дужан да, у року од 10 дана од дана пријема захтјева, одлучи по захтјеву.

Прикључци на водоводну мрежу могу бити трајни и привремени. Трајни прикључак на водоводну мрежу мора имати сваки објекат изграђен са трајном намјеном. Привремени прикључак на водоводну мрежу се ради за објекте у изградњи, градилишни прикључак и објекте са привременом намјеном и у Водоводу се евидентирају као привремени.

Објекти се прикључују на јавни водовод и јавну канализацију путем водоводног, односно канализационог прикључка. Под водоводним прикључком, подразумијева се спој на јавну мрежу цијеви – од јавне водоводне мреже до непосредно иза водомјера са водомјерним окном. Под канализационим прикључком, подразумијева се спој на јавну мрежу прикључне цијеви од јавне канализационе мреже до ревизионог канализационог окна. Водомјерно и канализационо окно се смјештају у парцелу објекта, поред регулационе линије.

Радове на изради водоводног и канализационог прикључка изводи искључиво Водовод.Радове из претходног става Водовод је дужан извест у року од 15 дана од дана подношења захтјева од стране будућег корисника. Техничке услове, техничку документацију и одобрење за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу обрађује и издаје Водовод по захтјеву инвеститора објекта.