Потрошња воде се обрачунава по м³, измјерене на мјерном инструменту (водомјеру). Потрошаче дијелимо у двије категорије:

  • физичка лица (домаћинства)
  • правна лица (привреда)

На водоводну мрежу је прикључено 631 правнo лицe. За правна лица цијена воде износи 1,65 КМ/м³, а канализације 0,45 КМ/м³.

Сви грађевински објекти изграђени поред водоводне и канализационе мреже, морају се прије издавања употребне дозволе прикључити на водоводну и канализациону мрежу. Грађевински објекти из претходног става се прикључују на водоводну и канализациону мрежу уз писмену сагласност Водовода у року од шест мјесеци.

Објекти се прикључују на јавни водовод и јавну канализацију путем водоводног, односно канализационог прикључка. Под водоводним прикључком, подразумијева се спој на јавну мрежу цијеви – од јавне водоводне мреже до непосредно иза водомјера са водомјерним окном. Под канализационим прикључком, подразумијева се спој на јавну мрежу прикључне цијеви од јавне канализационе мреже до ревизионог канализационог окна. Водомјерно и канализационо окно се смјештају у парцелу објекта, поред регулационе линије.

Радове на изради водоводног и канализационог прикључка изводи искључиво Водовод. Радове из претходног става Водовод је дужан извест у року од 15 дана од дана подношења захтјева од стане будућег корисника. Техничке услове, техничку документацију и одобрење за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу обрађује и издаје Водовод по захтјеву инвеститора објекта.

Трошкови прикључења објеката на водоводну и канализациону мрежу, падају на терет инвеститора објекта односно будућег корисника. Износ трошкова из претходног става се одређује према важећем цјеновнику ПКД „РАД“ а.д. Теслић. Трошкови одржавања вододводног и канализационог прикључка падају на терет Водовода.

У новоизграђеним стамбеним објектима са више стамбених јединица (станова) потрошња воде мјери се главним (заједничким) водомјером за сваки улаз, који чини самосталну грађевинску или функционалну цјелину и индивидуалним водомјером за сваку стамбену јединицу. Главни водомјери се уграђују у прикључни шахт објекта, а индивидуални водомјери се уграђују у стубишту објекта на мјесту приступачном за одржавање и очитавање водомјера. Индивидуални водомјери у новоизграђеним стамбеним јединицама се уграђују са могућности даљинског очитавања према техничким условима које прописује Водовод.

У стамбеним објектима старе градње, гдје не постоје индивидуални водомјери потрошња воде се мјери главним (заједничким) водомјером, те станари накнаду за утрошену воду и канализацију плаћају сразмјерно броју чланова домаћинства према списку овјерном од стране предсједника Заједнице етажних власника. Потрошачи у објектима старе градње могу самостално уграђивати водомјере уз техничке услове прописане од стране Водовода.