Коме се обратити и шта учинити ако постоји сумња у исправност водомјера?

Уколико постоји сумња у исправност водомјера, корисник има право од Водовода „Рад“ ад Теслић тражити накнадно испитивање водомјера. Захтјев се подноси референту за  односе са корисницима. По пријему захтјева предузеће ће скинути водомјер и доставити га овлашћеној установи на испитивање. Уколико се на испитивању водомјер покаже исправан, трошкови испитивања падају на терет корисника.

Колико често се очитава стање на водомјеру?

Очитање водомјера врши се мјесечно за правна лица, а тромјесечно (четири пута годишње) за физичка лица.

Коме се обратити код рекламације за рачун?

Код рекламације рачуна корисници се могу обратити:

  • телефоном: 053/411-292, 411-291, централа 053/431-499
  • фах: 053/431-795
  • лично: ПКД „РАД“ АД. Теслић, Краља Петра I бб
  • на e-маил адресу: rad.teslic@gmail.com.

Коме се грађани могу обратити уколико желе да се прикључе на градски водовод и шта је све потребно од документације?

Грађани за прикључак на градски водовод могу да се обрате у просторије Предузећа комуналних дјелатности „РАД“ а.д. Теслић у техничку службу, те да приложе копију грађевинске дозволе и поднесу захтјев за прикључак.

Шта треба за промјену имена корисника водоводног прикључка?

Потребан је одговарајући документ, (копија купопродајног уговора, рјешење о оставинској расправи, уговор о поклону, или било који документ који је доказ промјене) на основу којег се врше промјене. Наведене промјене теку од следећег обрачунског периода.

У случају пукнућа цијеви да ли сам ја као корисник дужан отклонити квар који се задесио у комори (шахту) и платити цијели износ потрошене воде која је исцурила?

Сваки квар на водоводном и канализационом прикључку и мрежи као и водомјеру, корисник је дужан одмах пријавити предузећу а предузеће је дужно одмах предузети све потребне мјере за отклањање квара, у случају да се десио квар иза водомјера, трошкове поправке арматура оштећених услед неисправности коморе, сноси корисник и сва регистрована потрошња на водомјеру без обзира како је утрошена мора платити корисник.