Kome se obratiti i šta učiniti ako postoji sumnja u ispravnost vodomjera?

Ukoliko postoji sumnja u ispravnost vodomjera, korisnik ima pravo od Vodovoda “Rad” ad Teslić tražiti naknadno ispitivanje vodomjera. Zahtjev se podnosi referentu za odnose sa korisnicima. Po prijemu zahtjeva preduzeće će skinuti vodomjer i dostaviti ga ovlašćenoj ustanovi na ispitivanje. Ukoliko se na ispitivanju vodomjer pokaže ispravan, troškovi ispitivanja padaju na teret korisnika.

Koliko često se očitava stanje na vodomjeru?

Očitanje vodomjera vrši se mjesečno za pravna lica, a tromjesečno (četiri puta godišnje) za fizička lica.

Kome se obratiti kod reklamacije za račun?

Kod reklamacije računa korisnici se mogu obratiti:
– telefonom: 053/411-292, 411-291, centrala 053/431-499
– fah: 053/431-795
– lično: PKD “RAD” AD. Teslić, Kralja Petra I bb
– na e-mail adresu: info.rad.teslic@gmail.com.

Kome se građani mogu obratiti ukoliko žele da se priključe na gradski vodovod i šta je sve potrebno od dokumentacije?

Građani za priključak na gradski vodovod mogu da se obrate u prostorije Preduzeća komunalnih djelatnosti “RAD” a.d. Teslić u tehničku službu, te da prilože kopiju građevinske dozvole i podnesu zahtjev za priključak.

Šta treba za promjenu imena korisnika vodovodnog priključka?

Potreban je odgovarajući dokument, (kopija kupoprodajnog ugovora, rješenje o ostavinskoj raspravi, ugovor o poklonu, ili bilo koji dokument koji je dokaz promjene) na osnovu kojeg se vrše promjene. Navedene promjene teku od sledećeg obračunskog perioda.

U slučaju puknuća cijevi da li sam ja kao korisnik dužan otkloniti kvar koji se zadesio u komori (šahtu) i platiti cijeli iznos potrošene vode koja je iscurila?

Svaki kvar na vodovodnom i kanalizacionom priključku i mreži kao i vodomjeru, korisnik je dužan odmah prijaviti preduzeću a preduzeće je dužno odmah preduzeti sve potrebne mjere za otklanjanje kvara, u slučaju da se desio kvar iza vodomjera, troškove popravke armatura oštećenih usled neispravnosti komore, snosi korisnik i sva registrovana potrošnja na vodomjeru bez obzira kako je utrošena mora platiti korisnik.