Контрола квалитета, односно контрола здравствене исправности воде за пиће подразумијева различите врсте анализа узорака, па тако обухвата:

1. Физичку
2. Физичко – хемијску
3. Хемијску
4. Микробиолошку
5. Биолошку
6. Радиолошку анализу

Број анализа на мјесечном и годишњем нивоу, који подразумјева систематско вршење основних, периодичних и проширених прегледа воде из градске мреже и сабирних базена у једнаким размацима у току мјесеца, односно године је прописан правилником о здравственој исправности воде за пиће („ Службени гласник Републике Српске“ број 75/15) према броју еквивалентних становника.
Узорци воде за анализу узимају се на карактеристичним мјестима и по утврђеном плану и програму за текућу годину, при чему се води рачуна да се узорковањем обухвати што већи дио водоводне мреже и објеката.
Приоритет контроле воде за пиће су школе, дјечија обданишта, организоване кухиње у предузећима, хотели, произвођачи хране, ресторани, те крајње тачке водоводног система.
У интерној лабораторији годишње се анализира преко 500 узорака воде у хемијском, физичко-хемијском те микробиолошком погледу, док се у овлаштеним јавно здравственим установама годишње врши анализа око 260 узорака воде. Анализе узорака осим пречишћене воде обавезно подразумјевају и анализу узорака површинске воде која улази у постројење на технолошку прераду.